Social Media Ondernemer

Velmolenweg 54 A

5404 LD Uden

info@socialmediaondernemer.nl

www.socialmediaondernemer.nl

1. Definities 

Organisator: Social Media Ondernemer B.V., gevestigd aan de Velmolenweg 54A, 5404 LD te Uden.

Klant: individuele participant aan het Social Media Ondernemer Congres 2020.

Congres: Het Social Media Ondernemer Congres 2020 dat door Social Media Ondernemer BV wordt georganiseerd voor klanten op woensdag 23 september 2020. 

Registratie: De aanvaarding door de Klant tot deelname aan het Congres doormiddel van betaling op de website van Social Media Ondernemer.

2. Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing het Social Media Ondernemer Congres 2020 dat wordt georganiseerd op woensdag 23 september 2020.

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien schriftelijk overeengekomen. 

Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Klant gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Klant kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

3. Registratie

De Registratie voor het Congres vindt plaats op het moment dat de Klant zich als bezoekers van het Congres heeft aangemeld middels een (online) aanmeldformulier en de betaling is voldaan.

Organisator bevestigt de registratie per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst (Registratie) voor het Congres tot stand.

Met de Registratie verklaart de Klant op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Klant geeft via Registratie toestemming om door Organisator per e-mail benaderd te mogen worden over het Congres of soortgelijke evenementen, activiteiten en diensten.

4. Betaling, bevestiging en toegangsbewijs 

Klant ontvangt direct na online Registratie en betaling een bevestiging en factuur per mail van de Organisator.

De Klant ontvangt een bevestiging van de ticketpartner RD Tickets nadat de betaling is voldaan. Enkele dagen na betaling ontvangt Klant tevens een factuur per mail vanuit ticketpartner RD Tickets. 

Klant ontvangt direct na online Registratie en betaling het toegangsbewijs (e-ticket) per mail van ticketpartner RD Tickets. Dit e-ticket fungeert als enige geldige toegangsbewijs en dient op locatie tijdens het Social Media Ondernemer Congres getoond te worden. Ieder e-ticket geeft toegang tot 1 persoon.

Indien onderling is overeengekomen dat de betaling middels factuur plaatsvind gaat de betalingsverplichting in op het moment dat de Klant zich heeft aangemeld voor het Congres.

Indien Klant niet aan de betalingstermijn, zoals vermeld op factuur, heeft voldaan ontvangt Klant een betalingsherinnering. Indien ook na de termijn van de betalingsherinnering niet is betaald heeft de Klant geen toegang tot het Social Media Ondernemer Congres.

5. Annulering

De Registratie is bindend. De Klant heeft de mogelijkheid om de aanmelding voor het Social Media Ondernemer Congres binnen 14 dagen na aankoop kosteloos te annuleren. Annulering kan enkel plaatsvinden per e-mail (info@socialmediaondernemer.nl) of per brief naar onderstaand adres:

Social Media Ondernemer BV

Velmolenweg 54a

5404 LD Uden

Annulering is pas definitief zodra deze is bevestigd door de Organisatie.

Het is toegestaan kosteloos iemand anders als vervanger aan te wijzen. Klant dient de Organisatie hierover uiterlijk 16 september 2020, per mail, in te lichten.

Organisator behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname het Congres te annuleren tot 5 werkdagen voor het begin van het Congres en zonder dat Organisator gehouden is tot enige schadevergoeding. De Klant ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de Klant hier gebruik van maakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. 

6. Gebruik van foto's en beeldmateriaal 

Klant verleent aan Organisator bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking van tijdens of rond het Congres gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Klant zichtbaar is. De Organisator heeft in ieder geval het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden. De Klant zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de Klant daartoe een vergoeding van de Organisator verlangen.

7. Wijzigingen voorbehouden  

Organisator spant zich maximaal in om een inhoudelijk kwalitatief goed programma met gekwalificeerde sprekers aan te bieden. Organisator behoudt zich het recht programmawijzigingen aan te brengen en eventuele wijzigingen door te voeren in het programma voor zover de namen van de sprekers bekend zijn gemaakt bij (potentiële) Klanten. Klant wordt voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie via de speciale congrespagina op de website en/of e-mail.

8. Beperking aansprakelijkheid   

Organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het Congres of het wijzigen van de datum van het Congres uit.

Organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het Congres uit

Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en/of personen.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Organisator houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen, indien daar aanleiding voor is. Eventuele veranderingen in de geldende Algemene Voorwaarden zullen op de website van het Social Media Ondernemer Congres kenbaar worden gemaakt.

Uden, 18 november 2019

 

 KvK: 71643338

Btw: NL858794226B01